කොවිඩ්-19 ඇඳිරි නීති සමය තුළ ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය දෙගුණ වෙලා

කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා පනවන ලද ඇඳිරි නීති සමයේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය වර්ධනය වී ඇති බව කාන්තා සංවිධාන පෙන්වා දෙනවා. අංක 1938 දරණ ජාතික කාන්තා දුරකථන සේවාවට වාර්තා වන

News Detail