කොල්ලුපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ දුටු චිත්‍රය

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ මගේ සැම්සුන් J5 ජංගම දුරකථනයෙන් 2018 දෙසැම්බරයේ දිනෙක හසු කර ගත්ත මේ වීදි චිත්‍රය මා විස්මයට පත් කළා. එය තිබුණේ කොල්ලුපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ දකුණු දෙසට වන්නට ඇති

News Detail