අලුත් අවුරුද්දට කාටුන් එකක් ඇඳලා ඉල්ලුවා. මුලින් ම සංකල්පයක් හිතාගන්න ඕනැ. ඒක තමයි අමාරු ම වැඩේ. අඳින්න පටන් අරන් බැලුවාම වැරදිලා. නැවත හරිගස්සලා ඇන්දා. හැබැයි, ඉල්ලුම්කරුවන් එය ගැන සතුටු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මෙහි පළ කරනවා.

ආහ්! වැරදුණා……..
දැන් හරි
පාට කළා
කැප්ෂන් එකකුත් දැම්මා

ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදකිමු! සතුට සමරමු!

1 thought on “කාටුන් එකක් අඳින්න ගිහින් වෙච්ච වැඩේ

  1. හරි ළකුණ කොළපාටිනුයි, කතිරය රතු පාටිනුයි පාටකරපු නිසා මේක දේශපාලන දෘෂ්ටියකින් බලාවිද දන්නෑ පැරා!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

%d bloggers like this: