80 දශකයේ කීනි මීනි පෞද්ගලික හමුදාව ලංකාවේ කළ යුද අපරාධ ගැන පරීක්ෂණ

බ්‍රිතාන්‍යයේ කීනි මීනි සර්විස් නම් පෞද්ගලික කුලී හමුදාව විසින් 1980 දශකයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ කළ බව කියන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ලන්ඩන් පොලිසිය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. කීනි මීනි සේවාව 1980 දශකයේ

News Detail