බහුතරයක් තරුණයන් ජනවර්ගය වැදගත් යයි සිතනවා -මහාචාර්ය ගාමිනී කීරවැල්ල

“ප්‍රචණ්ඩත්වයත් අන්තවාදයත් එකිනෙක සම්බන්ධයි. ඒවා අවුළුවන්නේ විවිධ දෘෂ්ටිවාදයන් විසිනුයි. ඒ දෘෂ්ටිවාදයන් පැනනගින්නේ හිස්තැනකින් නෙමෙයි. බහුතරයක් ශ්‍රී ලාංකික තරුණයන් තමන් වෙනත් බෙදීම් නැති ‘ශ්‍රී ලාංකික’ හෝ ‘මනුස්සයන්’ ලෙස හැඳින්වුවත්, ජනවර්ගය වැදගත්

News Detail