ඩෙංගු අවදානම ඉහළට; මදුරු කොයිල්වත් නැත

නිරිතදිග මෝසම තව සති කීපයකින් සක්‍රිය වීමට ඉඩ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පළාත වන බස්නාහිර පළාත තවමත් පවතින්නේ කොවිඩ්-19 ඇඳරි නීතිය යටතේ ය. එම ඇඳිරි නීති ඉවත් කරන දිනයක් හෝ

News Detail