අපෙන් සමුගත් ජයලත් මනෝරත්න කලාකරුවාට Praja.lk උපහාරය මෙසේ පින්සලෙන් හා පෑනෙන් සටහන් කළෙමු.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

%d bloggers like this: