නාන් පෙට්ට මකන් (මා හැදූ පුතා)

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ චරණ ටීවී එකේ ගියපු නාන් පෙට්ට මකන් (මා හැදූ පුතා) නම් 2019 නිෂ්පාදිත, සාජි එස්. පැලමල් නම් අධ්‍යක්ෂවරයකුගේ මලයාලි චිත්‍රපටය අද බැලුවා. එයට පසුබිම් වෙන්නෙ 2018 ජුලි

News Detail