ඒගොල්ලො මාව හොයන්නැතුව ගෙදර ගිහින්ද මන්දා

1 thought on “ගෝටා කෝ? (කාටුන්)

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

%d bloggers like this: