2011 සිටි අලි 6000 දැන් කීය ද? සංගණනය සැප්තැම්බරයේ

ශ්‍රී ලංකා රජය දීප ව්‍යාප්ත වන අලි සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

News Detail