කවුද මේ රෝහිත රාජපක්ෂ බැන්ද තත්‍යානා ලී ජයරත්න

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ බාල පුතා වන රෝහිත රාජපක්ෂ හෙවත් චිචී සුන්දර යුවතියක් සමග විවාහ වුණා. චිචී කියන නම ගැන මුලින් ම කතා කළොත්, එය වැටී තිබෙන්නේ ඔහුට ඊළඟට වැඩිමල්

News Detail

An old article about Rohitha Rajapakse’s father-in-law

Written by renowned sports commentator late Mr. Premasara Epasinghe – Credit to Daily News – 04-04-2005 This article is about father of Tatyana Lee Jayaratne, bride of former President Mahinda

News Detail