අලුත් අවුරුදු කටේ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් නායක අසේල සම්පත් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ දේශපාලනය

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අරගල කළ සමාජ ක්‍රියාකාරිකයකු වන මහජන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගැනීමේ ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු හා සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක වන අසේල සම්පත් අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලනික වශයෙන් ඉතා වැදගත් සංසිද්ධියකි.

News Detail