මුස්ලිම් ජනගහන වර්ධනයට බිය වීම වෙනුවට කළ යුතු දේ

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ලෝක ඉතිහාසය දෙස බැලූ විට වාර්ගික හා ජාතික ජන සංයුතීන් හැමදාමත් වෙනස් වෙමිනුයි තිබුණේ. උදාහරණයකින් බැලුවොත්, අතීත ලංකාව කියන්නෙ විජයාගමනයෙන් පෙර යුගයේ යක්ෂ, නාග වැනි ගෝත්‍රික ජනතාවක්

News Detail