ආණ්ඩුවේ දැක්මක් නැතිකම පෙන්වන ජනාධිපතිගේ අමාත්‍යාංශ විෂය පථ සමාලෝචන

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ආර්ථිකයේ අයිතිය ජනතාවට හිමිවන, ජනතා කේන්ද්‍රීය ජාතික ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම අරමුණු කොට ගෙන මෙවර රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ව්‍යුහය සකස් වී ඇති බව රජය පවසයි. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ විෂය බෙදා ඇති

News Detail