සභාකක්ෂ මන්ත්‍රණය (අපබ්‍රංස පරිවර්තන – සුන්දර ඉංගිරිසි)

Lobbying නම් වචනය ‘සභාකක්ෂ මන්ත්‍රණය’ කියලා පරිවර්තනයකර තිබෙනවා දැක්කා. මෙහි නිරුක්තිය ලතින් ලෝබියා කියන වචනය. ලෝබියා කියන්නෙ ආවරණය කරන ලද මාර්ගයකට. ගොඩනැගිල්ලක ලොබි එකක් කියන්නෙත් මේ වගේ අවකාශයක්. ඒකට ලොබිය

News Detail