චීන කෝච්චි පෙට්ටි එළවන්න බෑ කියූ දුම්රිය රියදුරෝ හා කියති

දුම්රිය අනතුරු සම්බන්ධයෙන් රියදුරන් දෙදෙනෙකුට චෝදනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙන් දුම්රිය රියදුරන් දෝෂ සහිත බව කියන චීන දුම්රිය මැදිරි සහිත දුම්රිය පැදවීමෙන් ඉවත් වීමට ගෙන තිබූ තීරණය වෙනස් කර ඇති

News Detail