අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මාලදිවයින් පාර්ලිමේන්තුව අමතා කළ සම්පූර්ණ කතාව

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් 2019 සැප්තැම්බර් 3දා මාලදිවයින් ජනරජයේ මහජන මජ්ලිස් සභාවේදී හෙවත් පාර්ලිමේන්තුවේදී පවත්වන ලද කතාව (මාධ්‍ය වෙනුවෙන් පරිවර්තනය කරනු ලැබුවේ Creative Content Consultants වෙනුවෙන් අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ විසිනි) මා

News Detail