රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් විෂමතාවලට සරල විසඳුමක්

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ රාජ්‍ය ආයතනවල පරිපාලන නිලධාරීන් අද හා හෙට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කරති. වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කිරීම ම නීති විරෝධී ය.

News Detail