ආර්. ප්‍රේමදාස මාළිගාවිල පිළිමයේ ඇදේ දැකපු හැටි

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ මාළිගාවිල බුදු පිළිමය කෙළින් කරන අති විශිෂ්ට ඉංජිනේරු කාර්යයේ ප්‍රධාන වගකීම දැරූ ඉංජිනේරු ගැමුණු සිල්වා මියගිය පුවත වාර්තා වී තිබුණා. මේ ලිපිය ඔහු පිළිබඳ නෙමෙයි. මාළිගාවිල පිළිමය

News Detail