සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන ICCPR ශ්‍රී ලංකා පිටපත

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ 2007 අංක 56 දරන සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (ICCPR) පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනයක් ඇති වී තිබේ. එම පනත යටතේ මෑතදී ගන්නා ලද නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කීපයක්

News Detail