රජයේ සහනවලට දේශපාලනය එපා; සහනවලින් දේශපාලන ප්‍රවර්ධනයත් එපා – මහින්ද දේශප්‍රිය

ජනතාවට සහන සැලසීමේ කටයුතුවලට දේශපාලකයින් සම්බන්ධ නොවිය යුතු බවක් මැතිවරණ කොමිසන් සභාව කියා නැති මුත්, එමගින් දේශපාලන ප්‍රවර්ධනයන් නොකළ යුතු බව ද, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය හරහා සිදුකෙරෙන සහන සැලසීමේ වැඩ පිළිවෙලට

News Detail