මේ ඡන්දෙදි ජිල්මාට් ගැහුව විදිය

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ මනාප අඩු වූ අපේක්ෂකයන් බොහෝ දෙනෙකු තමන්ට මනාප අඩු වී වෙනත් අයට වැඩි වූයේ කිසියම් කුමන්ත්‍රණයක් නිසා බව කියන්නට පටන් ගෙන තිබේ. මෙවැනි කුමන්ත්‍රණ කතා හැම ඡන්දයකට

News Detail