නිපුණතා සංවර්ධන දශකය හොඳ සංකල්පයක්

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් 2021-2030 දශකය නිපුණතා සංවර්ධන දශකය ලෙස නම් කිරීම ඉතා වැදගත් සංවර්ධන මූලෝපායකි. ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර තිබෙන වාගාලංකාර බහුල නිවේදනය අනුව මේ පසුපස

News Detail