කැබිනට් මණ්ඩල සමාජ විශ්ලේෂණය

ප්‍රජා පර්යේෂණ කණ්ඩායම අලුතෙන් පත් වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් 26 පිළිබඳ අපි විශ්ලේෂණයක් කළෙමු. එහි රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙකු ඇත. ඒ ගෝඨාභය, මහින්ද, චමල් හා නාමල් ය. සිටින්නේ එක් කාන්තාවකි.

News Detail