අතු අග නටන වෙසක් කැකුළු වඳ වී යයි ද?

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ වෙසක් මාසය ගෙවී යන්නත් ආසන්නයි. මේ ඡයාරූපය මා ගත්තෙ මගේ ගෙවත්තෙ. අපේ ගෙවතුවල අප කුඩා කාලයේ සිට ම වෙසක් මල් (Dendrobium maccarthiae) තිබුණා. කිසියම් ගසක කඳ මත

News Detail