ලුණු සූත්‍රය = දිනකට ලුණු ග්‍රෑම් පහයි

සමහරු බත රස කරන්නට ලුණු දානවා. අලුතෙන් ඇවිත් තිබෙන රසකාරක කැටයේ වැඩිපුර තිබෙන්නෙත් ලුණු තමයි. ලුණු අධික ලෙස ගැනීම ශරීරයට ඉතා අහිතකර බව ඔබ දන්නවාද?

News Detail