රස්සා නැතිකම නැවතත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙයි ද?

ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යාලේඛන අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ විරැකියාව 2020 පළමු කාර්තුවේදී 5.7% දක්වා ඉහළ නැග තිබේ. මෙය යුද සමයේ පැවති 6%ක විරැකියා මට්ටමට ආසන්න ය. කොවිඩ්-19න් පසු සත්‍ය තත්වය

News Detail