මීගමුවේ පවත්වාගෙන ගිය ආණ්ඩුවේ නියම බෝඩිම

හිර ගෙවල්වලට ආණ්ඩුවේ බෝඩිම යයි විහිළුවට කීවත්, මීගමුව බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා වන අනුරුද්ධ සම්පායෝ හා තවත් අය විසින් ඇත්තෙන් ම ආණ්ඩුවේ බෝඩිමක් පවත්වාගෙන ගොස් තිබේ. සිරකරුවකු යනු පෞද්ගලික ජීවිතයේ බොහෝ දේ

News Detail