මගේ ලව් එක සහ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ අන්තර්ජාල පහසුකම් වලින් සමන්විත නවීකරණය කරන ලද තැපැල් කාර්යාල රැසක් අප්‍රේල් මස දිවයින පුරා විවෘත කරන බව ද, උප තැපැල් කාර්යාල 500 කට පරිගනක පහසුකම් ලබා දෙන

News Detail