ලංකාවෙ රජය හඳට යන්න ගිහින් වැරදුණා නම්

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ මෙය දේශපාලන උපහාස රචනයකි. අප මෙය මුලින් ලියුවේ ෆේස්බුක්හි ය. එය එහි ජනප්‍රිය වූ නිසා මෙහි ද පළ කරමි. මෙය උපහාස රචනයක් වුව ද, ලංකාවේ ඇත්ත ද

News Detail