පැච්චෙකක් ගිය පුස්සයිකලේ වින්කලේ (සුන්දර ඉංගිරිසි)

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ බයිසිකලය කියන වචනෙත් එක්ක ලංකාවෙ ෆුට් සයිකලේ, පුෂ් සයිකලේ, පුස් සයිකලේ වැනි වචනත් භාවිතා වෙනවා. සයිකලය වෙනුවට බයිසිකලය යොදා ෆුට් බයිසිකලය කියාත් කියනවා. හොඳ සිංහලෙන් බයිසිකලයට කියන්නෙ

News Detail