බිත්තියේ සිදුරකින් විකුණන පේදුරුතුඩුව ආප්ප

මේක මං දැකල නැහැ. යාපනේ යන අය පේදුරුතුඩුවට ගිහින් බැලුවත් වටිනවා. ඇත්තම කිව්වොත් රස තමයි බලන්නට ඕනැ. මේ විස්තරේ මං දැනගත්තෙ පරිවර්තන වැඩකදි. ඒ පාර මං ටිකක් හොයලා බැලුවා. පේදුරුතුඩුවේ

News Detail