පශ්චාත් කොවිිඩ්-19 අවධියක් තිබේ නම්, තවත් අවස්ථාවක් සඳහා බෞද්ධයන්ට පාඩමක්

ලංකාවේ නිතර බුදු බණ ඇසේ. බුදු බණ කීවාට මේ බොහෝ බණ බුදු බණවල විවිධ සඟ අර්ථකථන වේ. බණ කියන තරමට බණ අසන මිනිසුන් නැත. බණ ඇසුවත්, බොහෝ අය එය අසන්නේ

News Detail