19වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් කරපු දේ

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මාලදිවයින් පාර්ලිමේන්තුවට විස්තර කළ හැටි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මාලදිවයින් ජනාධිපති ඊබ්‍රාහිම් මොහොමඩ් සෝලි මහතාගේ හා කතානායක මොහොමඩ් නෂීඩ් මහතාගේ ආරාධනයෙන් මාලදිවයින් මහජන මස්ලිදය හෙවත් මාලදිවයින් ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව

News Detail