විෂබීජහරණ කුටිවලින් හා ඉසින විෂබීජ නාශකවලින් පරිස්සම් වෙන්න

ශ්‍රී ලංකා ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යා විද්‍යාලය ආයතනවලට ඇතුළු වන ස්ථානවල විෂබීජහරණ කුටියක් තනා ආයතනයට ඇතුළු වන සියලු පුද්ගලයන් එම කුටිය හරහා යාම අනිවාර්ය කිරීම දැන් බොහෝ ආයතන විසින් අනුගමනය කරනු

News Detail