2021 අභියෝග මොනවාද?

දැනට යන විදියට නම්, මේ අවුරුද්දේම සිදුවිය හැකි ලොකුම විනාශය රටට සිදුවනු ඇද්ද? එය ලබන අවුරුද්දටවත් කල්දමාගන්නට හැකි වේද? දුප්පත් මිනිසුන් කන්න බොන්න නැතුව මියයන තත්වයක් නිර්මාණය වෙයිද? රජය රටේ පුරවැසියන් ඝාතනය කිරීම හා වධදීම තවතවත් වැඩි වේවිද? ජාති, ආගම් අතර ගැටුම් තවත් තීව්‍ර වෙයිද? සියල්ල අළු දූලි මතින් යළි පටන් ගන්නට සිදුවෙයිද? ඒ කවදාද? මෙරට ජනතාව ලෙස අප එයට සූදානම්ද?

News Detail