රාජකීය මන්ත්‍රීවරු ගැන කතා හා අධ්‍යාපන විෂමතා සඳහා විසඳුම

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ අලුත් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් 26ක් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ අය බව වාර්තා වේ. එම මන්ත්‍රීන් මෙසේ ය: දිනේෂ් ගුණවර්ධන රංජිත් සියඹලාපිටිය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

News Detail