මගේම නොවන මගේ ජීවිතය

මේක අපේ ජීවිත ගැන ලිපි පෙළක ආරම්භය. අපි කවුරුත් කැමතියිනෙ අනුන්ගෙ ජීවිතවල රහස් කවුළුවලින් එබිලා බලන්න. මං කැමතියි රෑට බස්වල යන ගමන් පාර අයිනෙ ගෙවල් ඇතුළ බලන්න. දවල්ට ආලෝකයේ පරස්පරයන් නිසා අපට ගෙවල් ඇතුළෙ කරන දේ පෙනෙන්නෙ නැහැ. ඒත්, රෑට එළියෙ අඳුරයි, ගෙවල් ඇතුළෙ එළියයි නිසා මිනිසුන් කෑම කන, දරුවන් සුරතල් කරන, රණ්ඩු වෙන, රූපවාහිනී බලන ජවනිකා අපට සිනමා දර්ශනයකදි වගේ පෙනෙනවා. බස්වල කවුළුව තරමක් උසින් පිහිටා තිබීමත් ඒකට උපකාර වෙනවා. මං කැමති නැහැ මගේ ගෙදර වුණත් ජනෙල් දොරවල් වැහෙන්නට තිර රෙදි එල්ලනවාට. ඒත්, මගේ බිරිඳ දැඩිවම ඒවා අවධාරණය කරනවා.

News Detail