එරාජ්ටයි පත්තක්කා සෝමෙටයි හිරේ යන්න වුණේ ඇයි?

හම්බන්තොට මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති එරාජ් රවීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුට සහ ඔහු සමග අපරාධ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වූ ප්‍රේමසිරි පරණමාන හෙවත් පත්තක්කා සෝමෙ යන අයට හම්බන්තොට මහාධිකරණය විසින් බරපතල වැඩ සහිත පස් අවුරුදු

News Detail