සමන්තභද්‍ර හිමිගේ පන්සලේ කැමල් ටෝ ඇඳුම

පිටිදූවේ සිරිධම්ම හෙවත් සමන්තභද්‍ර හිමිගේ අසපුවක පැවති වැඩසටහනකදී කාන්තාවක විසින් ඇඳ සිටි ඇඳුමක රූපයක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වෙනවා. ඒ පිළිබඳ විවිධ අදහස් ද පළවෙනවා. මෙවැනි ඇඳුමක් ඇඳි කාන්තාවක්

News Detail

Kalamkari Saree that angered a Buddhist monk in Trincomalee

 “Kalamkari” is a handmade saree. It is coloured by natural pigments. Currently this is a very popular saree fashion in South India. This sari is traditionally manufactured in Telengana ,

News Detail

ත්‍රිකුණාමලයේ කාන්තාව ඇඳ සිටියේ කලම්කාරි සාරියක්

ඊශා කප්පරගේ කලම්කාරි සාරි කියන්නෙ අතින් සකසනු ලබන කපු සාරි විශේෂයක්. ඒවා වර්ණගන්වන්නේ ද ස්වාභාවික ද්‍රව්‍යවලින්. මේ වන විට එය දකුණු ඉන්දියාවේ අතිශය ජනප්‍රිය සාරි මෝස්තරයක්. කලම්කාරි සාරි ප්‍රධාන වශයෙන්

News Detail

Who is this Tatyana Lee Jayaratne, bride of Rohitha Rajapkse?

Rohitha Rajapakse aka Chichi, the youngest son of former President Mahinda Rajapakse married to a pretty lady. The nickname “Chichi” was attributed to Rohitha because of the way his elder

News Detail