ඇමති මණ්ඩල විශ්ලේෂණය

වයස අනුව වයස අවුරුදු 40ට අඩු – 0 වයස අවුරුදු 50ට අඩු – 04 වයස අවුරුදු 50 – 60 අතර – 15 වයස අවුරුදු 60 – 70 අතර – 09

News Detail

Sri Lanka at Crossroads: Geopolitical Challenges and National Interests (Book launch)

“Sri Lanka at Crossroads: Geopolitical Challenges and National Interests “ ( World Scientific, Singapore) , written by Asanga Abeyagoonasekera will be launched at 4 pm on December 21 ( Friday)

News Detail

No journalists allowed as Ranil is sworn in

Ranil Wickramasinghe was sworn in today for the fifth time as Prime Minister of Sri Lanka  at the Presidential Secretariat without media presence. President Maithripala Sirisena had previously vowed that

News Detail

Supreme Court Verdict of Sri Lanka

Seven-member-bench of Supreme Court of Sri Lanka ruled out the dissolution of parliament by President Maithripala Sirisena ahead of the constitutional ceiling of four and half years.

News Detail

පන්දුව දමාගැසීම හා අකිල ධනංජය

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පන්දු යැවීම වෙනුවට දමාගැසීම සිදුකරන බව කියන්නේ පන්දුව මුදාහැරීමේදී පන්දු යවන්නාගේ අතේ පූර්ව හා අපර බාහු දෙක වැලමිටෙන් අංශක 15කට වඩා නැමෙනව විටයි. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් නිලධාරීන් විසින් මුලින් මෙය ඇසින් නිරීක්ෂණය කර තම අත්දැකීම් අනුව නිගමනය කවුන්සිලයට වාර්තාවක් සපයනවා.

News Detail

Nineth government medical faculty starts in Sri Lanka

The historical first batch of the nineth medical faculty of Sri Lanka’s government universities was recruited today, 10th December 2018 at Wayamba University. First Dean of the Faculty of Medicine

News Detail