කට්ටිය සෙට් වුණාම සංවිධානය කරන වැඩ

චන්දන ගුණසිංහ අවුරුදු උත්සවය…. “බලපන් මම දැනට අවුරුදු උත්සව තුනකට සල්ලි දුන්නා”“ඇයි බන් මමත් තුනකට දුන්නනෙ”“උඹල ර⁣ට වටේම ඒවට දෙනව, ගමේ අවුරුදු උත්සවයක් කරන්න උදව් කරපල්ලකො”“උඹල පටන් ගනිල්ල,අපි ෆුල් සපොට්

News Detail