වසත්මානය - Praja.lk cartoon

වසන්ත සේනානායක සිටින දිශාව මැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණය වසත්මානය නම් වේ.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.