සිංහල යුනිකෝඩ් අකුරු ඔබේ පරිගණකයට

ඔබගේ පරිගණකයේ සිංහල අකුරු නිවැරදිව පිහිටුවාගැනීම සිංහල භාෂාව කියවීම සඳහා ද අත්‍යවශ්‍යයි. එසේම, සිංහල බසින් යතුරුලියනය කිරීමේදී එය අත්‍යවශ්‍යයි. ඔබේ පරිගණකයේ සිංහල අකුරු ස්ථාපනය කරගෙන පාවිච්චි කරන හැටි මෙහි විස්තර … Continue reading සිංහල යුනිකෝඩ් අකුරු ඔබේ පරිගණකයට