සිංහල යුනිකෝඩ් අකුරු ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනයට

මෙතනදී අප ඔබට උපදෙස් දෙන්නේ ලංකාවේ බොහෝ දෙනා භාවිතා කරනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයක සිංහල අක්ෂර ස්ථාපනය කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳවයි. එහිදී අප උපයෝගී කරගන්නේ හෙළකුරු ඇප් එකයි. හෙළකුරු ඇප් එක සංවර්ධනය … Continue reading සිංහල යුනිකෝඩ් අකුරු ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනයට